យើងជាជម្រើសសាលារបស់ Bayside និងជាសាលាមួយក្នុងចំណោមសាលាសហអប់រំឯករាជ្យទីមួយរបស់Melbourne។

LONDON_shutterstock_229478404--tojpeg_1417791048879_x1

អស់រយៈពេលជាង ១០០ ឆ្នាំមកហើយដែលយើងបានផ្តល់ឱ្យយុវជននូវបទពិសោធន៍នៃការអប់រំពិសេស។និស្សិតបញ្ចប់ ការសិក្សាជាច្រើនជំនាន់បានរីករាយ និងទទួលបានឱកាសលើការផ្តល់ជូនអស្ចារ្យជាច្រើនពីមហាវិទ្យាល័យរបស់យើង, ឱកាសដលយើងតងតមាន និងតងតផ្តល់ជូនដោយទឹកចិត្តស្រលាញ់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តដើមបីអភិវឌឍក្មងទាំងស្រុង។នះជា អ្វីដលយើងចង់និយាយនៅពលយើងនិយាយអំពី“ ការអប់រំសម្រាប់ជីវិត” ។

យើងស្វងរកត្រូល្អៗពីជុំវិញពិភពលោក ដើមបីពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនរបស់យើងខាងការអប់រំ, ខាងសីលធម៌, ខាងព្រលឹង និងវបបធម៌ដើមបីអោយពួកគអាចអភិវឌឍទំនុកចិត្ត និងអារម្មណ៍ឯករាជយ។ការធ្វើដូច្នះ, យើងជួយពួកគយបញ្ចញទពកោសលយ, ចំណាប់អារម្មណ៍និងគុណតម្ល លមិនត្រឹមត្រៀមពួកគសម្រាប់ដំណាក់កាលប ន្ទាប់នៃការអប់រំរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅជាមួយពួកគេអស់មួយជីវិតផងដែរ។

សិសសរបស់យើងស្ទាត់ជំនាញខាងផ្នកសិកសា ហើយរីករាយនឹងការប្រើស្ភារៈបរិ្ខាថ្នាក់លំដាប់ខ្ពស់ និងបទពិសោធន៍សកម្មភា ពក្រៅថ្នាក់ល្អៗជាច្រើន។យើងចង់អោយពួកគេក្លាយជាពលរដ្ឋដែលមិនគិតតែពីខ្លួនឯង, ប្រើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនជួយអ្នកដទៃជាជាងការប្រើវាដើម្បីបានតែគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯង។

 

 


ដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ។


ទាក់ទងការិយាល័យទទួលយក។