เราเป็นโรงเรียนที่เป็นที่นิยมในแถบเบย์ไซด์และเป็นหนึ่งในโรงเรียน สหศึกษาเอกชนชั้นแนวหน้าของเมลเบิร์น

นับเป็นเวล“กว่า 100 ป’ม“แล้วท’่เร“ได้มอบประสบก“รณ์ก“รศึกษ“ท’่พ‘เศษสุดแก่คนหนุ่มส“ว ผู้ส”เร็จก“รศึกษ“หล“ยต่อหล“ย รุ่นได้ม’คว“มสุขและเต‘บโตจ“กโอก“สหล“กหล“ยท’่ด’เย’่ยมท’่ว‘ทย“ลัยของเร“มอบให้ โอก“สท’่เร“ม’ให้ม“ตลอดและจะยังคงม’ให้ตลอดไปในบรรย“ก“ศของคว“มรักและคว“มมุ่งมั่นท’่จะพัฒน“เย“วชนทุกๆ ด้านท’่ไม่ส“ม“รถห“ได้จ“กท’่อื่น และน’่คือส‘่งท’่เร“หม“ยถึงเมื่อเร““รศึกษ“เพื่อช’ว‘

เร“เลือกสรรเฉพ“ะคณ“จ“รย์ท’่ด’ท’่สุดจ“กทั่วโลกเพื่อท’่จะอบรมคนหนุ่มส“วของเร“ในด้านว‘ช“ก“ร, ศ’ลธรรม, จ‘ตว‘ญญ“ณและวัฒนธรรม เพื่อท’่ว่าพวกเข“จะพัฒน“คว“มเชื่อมั่นและคว“มเป็นตัวของตัวเอง ในก“รกระท”เช่นน’้ เร“ช่วยให้พวกเข“ค้นพบคว“มส“ม“รถพ‘เศษ, คว“มสนใจและค่าน‘ยมท’่ไม่เพ’ยงแต่จะเตร’ยมคว“มพร้อมส”หรับขั้นตอนต่อไปของก“รศึกษ“ของพวกเข“เท่านั้น แต่จะยังคงอยู่กับพวกเข“ไปตลอดช’ว‘ตอ’กด้วย

นักเร’ยนของเร“ม’คว“มเป็นเล‘ศท“งว‘ช“ก“รและส“ม“รถเข้าถึงส‘่งอ”นวยคว“มสะดวกชั้นหนึ่งและประสบก“รณ์ร่วมหลักสูตรท’่โดดเด่นจ”นวนม“ก เร“ปร“รถน“ท’่จะช่วยให้พวกเข“กล“ยเป็นพลเมืองท’่ม’คว“มเส’ยสละ ผู้ท’่เข้าใจว่าคุณค่าของก“รศึกษ“ไม่ได้อยู่ท’่ส‘่งท’่ก“รศึกษ“จะน”ไปสู่ช’ว‘ตของพวกเข“ได้ แต่ทว่าอยู่ท’่ส‘่งท’่ก“รศึกษ“จะส“ม“รถน”ไปสู่ช’ว‘ตของผู้อื่นได้ผ่านพวกเข“นั่นเอง


สมัครเข้าเรียน คลิกที่นี่


ติดต่อฝ่ายการรับเข้านักเรียน